!-- Facebook Pixel Code -->

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym MONGREI prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.mongrei.com

Sprzedającym jest Green Forest Kinga Kolek-Piedziuk dostępny pod adresem Władysława Syrokomli 14, 05-075 Warszawa, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem KRS: 50828, NIP: 716-172-98-33, Regon: 015538570, zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Adres poczty elektronicznej: shop@mongrei.com

§ 1 Definicje

1.        Regulamin–niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).       

2.        Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3.       Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.        Usługodawca, Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.        Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6.        Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7.        Cena –to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej www.mongrei.com

Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta

8.        Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

9.        Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

10.      Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mongrei.com,  za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

11.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

12.      System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie
i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1.        Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mongrei.com

2.        Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień
w czasie realizacji Zamówienia.

3.        Sklep internetowy www.mongrei.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4.        Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.mongrei.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.        Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1.       Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.mongrei.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.        Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.mongrei.com

3.        Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.        Zamówienie jest skuteczne po

 - wypełnieniu przez Klienta w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,

- wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,

- zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.

5.        Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne
z zawarciem umowy sprzedaży.

6.        W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7.        Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT
z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8.        W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9.        Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system
w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu
i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko
i wyłącznie Klient.

10.      Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1.        Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2.        Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich.

3.        Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej jest realizowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy
w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą.

4.        Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.

5.        Koszt dostawy (wysyłki) ponosi Klient.

6.            Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę i pakowane przy pomocy folii samoprzylepnej. Jeżeli do klienta dotrze przesyłka z uszkodzoną taśmą wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

§ 5 Płatności

1.        Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

2.        Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych payu.pl

Uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:

- kartę kredytową VISA oraz MasterCard

- przelewami online

- przelewem na konto bankowe sklepu.

W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić
w tytule przelewu:

- imię i nazwisko Klienta

- numer Zamówienia.

Należność należy przelać na rachunek bankowy:

73 1950 0001 2006 3404 5491 0002

Green Forest Kinga Kolek-Piedziuk

Ul. Syrokomli 14

05-075 Warszawa

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

             1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Usługodawcy shop@mongrei.com lub pisemnie na adres ul. Syrokomli 14, 05-075 Warszawa.

             2.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi
w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

             3.       Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4.        W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

§ 7 Procedura reklamacji

             1.       Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży: Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym
z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu
z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).        

2.        Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@mongrei.com lub też pisemnie na adres: ul. Syrokomli 14,

05-075 Warszawa

             3.       Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

             4.       Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Usługodawcy. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

             5.       Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

             6.       Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru
z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Prawo wymiany produktu

             1.       Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny.

2.        W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar
w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

             1.       Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

            2.        Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

             3.       Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.

4.        Dane są przekazywane dobrowolnie. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§ 10 Zmiana Regulaminu

             1.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

            2.        Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani
o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

            3.        Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

             1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

             2.       Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Sklep internetowy od home.pl